menu

Tomasz Bigaj jest profesorem w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył studia magisterskie z fizyki i filozofii oraz uzyskał tytuł doktora habilitowanego z filozofii. Jego główne obszary zainteresowań to filozoficzne i ontologiczne problemy fizyki, ogólnej ontologii i filozofii nauki. Publikował książki i artykuły w międzynarodowych czasopismach, w tym w Synthese, Erkenntnis, Studies in History and Philosophy of Modern Physics, Foundations of Physics. Był profesorem wizytującym kilku uznanych uniwersytetów, m.in. University of Michigan, University of California, San Diego i University of Bristol.

Tomasz Bigaj is a professor at the Institute of Philosophy, University of Warsaw. He holds Master’s degrees in physics and philosophy, and a PhD with a post-PhD (habilitacja) in philosophy. His main areas of interest include philosophical and ontological problems of physics, general ontology and philosophy of science. He has published books and articles in international journals, including Synthese, Erkenntnis, Studies in History and Philosophy of Modern Physics, Foundations of Physics. He has visited several renowned universities abroad, among others the University of Michigan, the University of California, San Diego, and the University of Bristol.

Jerzy Bralczyk jest profesorem językoznawstwa, specjalistą w zakresie języka mediów, polityki i reklamy. Wykłada w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Rady Języka Polskiego i Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. Autor słowników i publikacji z zakresu wiedzy o języku. W latach 2001 – 2007 prowadzący popularnego programu “Mówi się” emitowanego w TVP Polonia. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Podczas konferencji Profesor Bralczyk podzieli się z nami refleksją na temat wzajemnego porozumiewania się między sobą.

Jerzy Bralczyk is a professor of linguistics, specialising in the language of the media, politics and advertising. Lecturer at the Institute of Journalism at the University of Warsaw. Member of Polish Language Council and Polish Linguistic Society. Author of numerous dictionaries and publications in the field of knowledge about language. In years 2001-2007, a host of popular program ‚Mówi się’ broadcast in TVP Polonia. He was awarded the Gold Cross of Merit and the Officer’s Cross of the Order of Polonia Restituta. At the conference Professor Bralczyk will share his thoughts on mutual communication.

Paweł Golik jest genetykiem, biologiem ewolucyjnym i molekularnym. Pracował we Francji oraz w Stanach Zjednoczonych; obecnie jest Dyrektorem Instytutu Genetyki i Biotechnologii na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się genetyką i ewolucją ekspresji genów mitochondrialnych. W swoim przemówieniu opowie, czemu genetyka jest trudną materią i co możemy w związku z tym zrobić.

Paweł Golik is a geneticist, molecular and evolutionary biologist. He worked in France and in the USA and currently heads the Institute of Genetics and Biotechnology at the Faculty of Biology University of Warsaw. He works on genetics and evolution of mitochondrial gene expression and on mitochondrial diseases. In his TEDtalk he is going to tell us why genetics is hard and what we can do about it.

Paweł Mazurkiewicz jest doktorantem Uniwersytetu Warszawskiego w ramach Kolegium MISMaP UW, swoją pracę realizujący w Pracowni Etologii Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego oraz Zakładzie Fizjologii Zwierząt Wydziału Biologii UW.  Psycholog i biolog z wykształcenia, od wielu lat badający zachowania owadów społecznych, głównie mrówek. Przez lata starał się popularyzować niesamowity świat mrówek, m.in. będąc laureatem konkursu Engage Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, w ramach którego zorganizował w 2015 roku I Warsztaty Myrmekologiczne oraz był głównym autorem popularnonaukowej książki w formie kalendarza „Mrówka na każdy dzień”. Laureat II nagrody konkursu Famelab 2016.

Paweł Mazurkiewicz is a PhD student at the College of Inter-Faculty Individual Studies in Mathematics and Natural Sciences, University of Warsaw. He researches mainly for the Laboratory of Ethology in the Nencki Institute of Experimental Biology (Polish Academy of Sciences) and for the Department of Animal Physiology (the Faculty of Biology, University of Warsaw). He obtained the Master degree both in psychology and biology and for quite some time has been busy with studying behaviour of eusocial insects, especially ants. In his effort to popularize their fascinating world he has won a prize in the competition „Engage”, organized by the Foundation for Polish Science, and as a part of his winning project he organized the I Myrmecological Workshop in 2015; he was also the main author of a popular science book „An Ant a Day” („Mrówka na każdy dzień”), published in the form of a calendar. He won the II prize in the Famelab 2016 contest. In his leisure time he explores Polish monuments and nature as a traveller and a photographer. In 2014 he published an album „Wooden religious architecture in Mazovian voivodeship” („Drewniana architektura sakralna województwa mazowieckiego”), containing his photographs and travel experience , and created a website www.drewnianemazowsze.pl devoted to promoting less known historical sites and relics in Mazovia.

Przemek Mróz jest doktorantem w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się badaniem planet pozasłonecznych, struktury Drogi Mlecznej, a także gwiazdami wybuchowymi. Jest pierwszym autorem dwóch prac w prestiżowym tygodniku naukowym „Nature”. W 2017 otrzymał Nagrodę Młodych Polskiego Towarzystwa Astronomicznego za wybitny dorobek naukowy. Przemek dokonał przełomowego na skalę światową odkrycia istnienia planet samotnych o masie zbliżonej do masy Ziemi. Opowie o tym jak znaleźć takie planety i jak pomaga to w rozumieniu powstawania układów planetarnych.

Przemek Mróz is a PhD student at the Astronomical Observatory, University of Warsaw. He investigates extrasolar planets, the structure of the Milky Way, as well as explosive stars. He is the first author of two articles in prestigious scientific journal “Nature”. In 2017, he received the Young Scientist Award of Polish Astronomical Society for outstanding scientific achievements. Przemek has made a worldwide breakthrough discovery of the existence of lonely planets with mass close to Earth’s mass. He will talk about how to find such planets and how it helps in understanding the formation of planetary systems.

Alojzy Nowak jest profesorem nauk ekonomicznych i dziekanem Wydziału Zarządzania UW. Specjalizuje się w zakresie międzynarodowych stosunków gospodarczych, bankowości, zarządzania ryzykiem na rynkach finansowych oraz na rynku kapitałowym. Poza UW wykłada we Francji, Wielkiej Brytanii, USA, Rosji, Chinach i w Korei. Na przestrzeni lat członek rad nadzorczych spółek giełdowych, w tym m. in.: PKO BP, PZU SA, JSW, Eurolot. W 2015 został członkiem Narodowej Rady Rozwoju powołanej przez prezydenta Andrzeja Dudę. Autor książek i artykułów publikowanych w renomowanej prasie naukowej w Anglii, USA, Chinach. Tematem wystąpienia profesora Nowaka podczas konferencji będzie “Pieniądz jako kapitał intelektualny”.

Alojzy Nowak is a professor of economic sciences and dean of the Faculty of Management at the University of Warsaw. He specializes in international economic relations, banking, risk management in financial markets and capital market.  Apart from the University of Warsaw, he lectures in France, Great Britain, USA, Russia, China and Korea. Over the years, a member of supervisory boards of listed companies, including: PKO BP, PZU SA, JSW, Eurolot. In 2015 he became a member of the National Development Council appointed by President Andrzej Duda. Author of books and articles published in renowned scientific press in England, USA and China. The subject of professor Nowak’s speech during the conference will be „Money as intellectual capital”.

Barbara Pietrzak jest adiunktem na Wydziale Biologii UW. Jej praca naukowa koncentruje się wokół szeroko pojętej odpowiedzi zwierząt na zagrożenie, ekologii i ewolucji ich zachowań i historii życia, w tym długowieczności. Prowadzi zajęcia na Wydziałach Biologii i Artes Liberales dotyczące ekologii osobników i ekosystemów, globalnych zmian środowiska i zagrożeń cywilizacyjnych. Popularyzuje naukę jako członkini Stowarzyszenia Rzecznicy Nauki oraz Nauki dla Przyrody: publikuje artykuły, prowadzi wykłady, bierze udział w audycjach radiowych, nie unikając krótkich i odważnych form popularyzacji takich jak naukowe stand-upy (finalistka konkursu FameLab).

Barbara Pietrzak is an Assistant Professor at the Faculty of Biology. She works on the broadly understood animal response to threat, as well as ecology and evolution of their behavior and life history, including longevity. She teaches classes at the Faculty of Biology and Artes Liberales on ecology of individuals and ecosystems, global environmental changes and civilization threats. A member of the Spokesmen of Science and Science for Nature associations. She publishes articles, conducts lectures, participates in radio programs and embraces shorter and bolder forms of science popularization such as scientific stand-ups (finalist of FameLab contest).

Krzysztof Rzepkowski – niepokorna dusza i wieczny buntownik, który nie uznaje wyrażenia „nie da się”.  Naukowo doktor habilitowany nauk humanistycznych, miłośnik antyku i języków starożytnych oraz autor historii kulturowej „Złoty kciuk. Młyn i młynarz w kulturze Zachodu”. Jednocześnie sprzedawca, menedżer, autor bloga „Buty Klienta” oraz trener sprzedaży, prowadzący szkolenia na terenie całego kraju. Prywatnie mąż oraz tata dwójki ancymonów, a w nielicznych wolnych chwilach domorosły gitarzysta.

Krzysztof Rzepkowski is a rebellious soul who does not accept the phrase „impossible”.  Science-wise, he earned a Doctor’s Degree followed by Habilitation in Humanities, is a lover of antiquity and ancient languages, and the author of cultural history „Golden Thumb. Mill and miller in Western culture.”. At the same time, he is a seller, manager, author of the blog “Customer’s Shoes” and a sales trainer, providing training sessions across Poland. Privately, a husband and dad of two, and in a few spare moments an amateur guitarist.

Paweł Stępień jest profesorem literaturoznawstwa na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego. W swoich książkach odsłania tajemnice dzieł literatury dawnej, ujmowanych jako mikrokosmos kultury czasów, w których powstały. Skupia się m.in. na średniowiecznej literaturze religijnej i jej więziach z teologią, duchowością i teorią piękna. Bada, jak wstrząsy religijne XVI w. wpłynęły na ówczesną facecjonistykę. Śledzi inspiracje platońskie literatury polskiej XVI i XVII w. Opisuje przejawy libertynizmu w poezji polskiej XVII w. Interpretuje poezję polską XX w., ukazując, jak odnosi się ona do tradycji kultury epok dawnych. Zagadnienia tego dotyczy również jego najnowsza monografia: Zadanie. „Chaskiel” Tadeusza Różewicza (2017).

Paweł Stępień is a Professor of literary studies at the Faculty of „Artes Liberales” of the University of Warsaw. In his books he reveals the secrets of works of early literature, captured as a microcosm of the culture of the times in which they arose. He focuses on medieval religious literature and its ties with theology, spirituality and the theory of beauty. He examines how religious upheavals of the sixteenth century influenced the contemporary short satirical forms. He investigates Platonic inspirations of Polish literature in the 16th and 17th centuries. He describes the manifestations of libertinism in Polish poetry of the 17th century. He interprets Polish poetry of the twentieth century, showing how it relates to the tradition of the culture of the ancient ages. His latest monograph centres around this issue: Task. „Chaskiel” by Tadeusz Różewicz (2017).